Najgora kazna za proizvođače i trgovce jeste javna osuda potrošača.

Centar za edukaciju i zaštitu potrošača Kovačica

Na inicijativu grupe građana opštine Kovačica, dana 18.08.2011.g., u Rumi je održana Osnivačka skupština Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma. Ministarstvo za poljoprivredu, trgovinu, šumarstvo i vodoprivredu na osnovu podnete dokumentacije 19. januara 2012.g. donelo je rešenje o upisu Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma u Registar udruženja za zaštitu potrošača.

Centrom za edukaciju i zaštitu potrošača Ruma upravlja Skupština  koja ima predsednika i podpredsednika. Za predsednika je izabran Darko Kličković, dipl. oec. a za podpredsednika je izabrana Milena Jeftić, dipl. pravnica. U skladu sa Zakonom i Statutom Centra pored Skupštine, organi udruženja su Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Najgora kazna za proizvođače i trgovce jeste javna osuda potrošača.

Opširnije: Centar za edukaciju i zaštitu potrošača Kovačica

SKUPŠTINA

Centrom za edukaciju i zaštitu potrošača uprаvljа Skupštinа kаo nаjviši orgаn. Skupštinu čine svi njeni člаnovi.  Mаndаtni period člаnovа Skupštine je četiri (4) godine. Skupštinа birа Predsednikа. Zаsedаnje Skupštine može biti redovno i vаnredno. Redovnа Skupštinа se održаvа nаjmаnje jednom godišnje, а vаnrednа premа potrebi. Redovnu Skupštinu sаzivа Predsednik Uprаvnog odborа koji u odluci o sаzivаnju utvrđuje dnevni red sednice, dаn i mesto održаvаnjа. Poziv sа svim prilozimа  neophodnim zа uspešаn rаd Skupštine šаlje se člаnovimа nаjmаnje 15 dаnа pre njenog zаsedаnjа.

Zadaci:

-Zalaganje za sprovođenje i unapređenje primene Zakona o zaštiti potrošača u R. Srbiji, kao i drugih akata donetih na osnovu tog Zakona,

-Zalaganje za unapređenje zaštite potrošača utemeljenih i ugrađenih u Nacionalnom programu Zaštite potrošača R. Srbije;

-Obaveštavanje svojih člnova o njihovim pravima i obavezama;

-Obaveštavanje svojih članova o pojavama na tržištu;

-Vođenje evidencije o primljenim prijavama i postupcima preduzetim za njihovo rešavanje;

-nastupanje u javnosti, medijima u skladu sa dobijenim ovlašćenjima Centra, radi zaštite potrošača;

-Promovisanje svoga rada putem tribina, predavanja i drugih skupova, na neprofitnoj osnovi;

-Objavljivanje liste trgovaca koji su tokom proteklih godinu dana oštetili potrošače ili svesno prodavali proizvode opasne po zdravlje i sigurnost potrošača, a koje Centar dobija od članica CEPSA-a;

-Stalna saradnja sa odgovarajućim organima lokalne samouprave;

-Saradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje podržavaju rad Centra;

-Saradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom potrošača;

-Objavljivanje časopisa i drugih stručnih publikacija koje svojim sadržajem pridonose ostvarenju ciljeva delovanja Centra.

Under Maintainance

UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR:

1. Darko Kličković, dipl. oec., predsednik

2. Milena Jeftić ,dipl.pravnica, podpredsednica

3. Aleksandar Pavić, dipl.pravnik

NADZORNI ODBOR:

1. Dušan Spasojević

2. Milisav Ćeranić

3. Zorica Veljković

 

USLOVI KORIŠĆENJA

Saglasni ste da ćete ovaj sajt koristiti samo u zakonskim okvirima radi lične informisanosti koja se odnisi na prava potrošača, bezbednost proizvoda, savete za ostvarivanja prava potrošača i dr.

Ne smete koristiti ovaj sajt za zlonamerno prenošenje informacija koje izazivaju ili mogu da izazovu štetu, uznemirenje, neprijatnosti ili nepotreban strah.

Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti ili pokušati da izmenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Možete pogledati, kopitrati ili odštampati strane sa ovoga sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, kopirati, modifikovati, štampati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovoga sajta bez izričite dozvole administratora. Administrator može bilo kada, bez prethodne najave, da napravi izmene na sajtu.

top